Aquest lloc web pertany a les institucions participants del web <javenenelsreis.com> sota l’aixopluc d’Aviva, agències de promoció del valencià i la Xarxa.val, Xarxa de Serveis Lingüístics Valencians. L’accés a aquest lloc web implica que l’usuari accepta el que s’hi disposa. Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació de l’Estat espanyol i es sotmet als jutjats i tribunals de València.

El <javenenelsreis.com> no es fa càrrec per l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguen produir alteracions en els seus sistemes informàtics.

Els titulars d’altres llocs web que desitgen crear un enllaç en aquest web es comprometen a no realitzar manifestacions inexactes o falses. No podran establir-hi enllaços els llocs web que facen propaganda o promoguen un contingut d’índole racista, xenòfoba o que puga d’alguna manera perjudicar la iniciativa <javenenelsreis.com>. La inclusió d’enllaços no implica relacions comercials o associatives amb aquests.